Vedtægter for Hedeland Golfklub

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

 • 1. Navn og hjemsted
  Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub.
  Stk. 2. Dens hjemsted er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune.
  Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.
 • 2. Formål
  Stk. 1. Det er klubbens formål, i samarbejde med I/S Hedeland, at arbejde for drift af golfbanen i
  "Hedeland" og organisere de dermed hørende idrætslige og klubmæssige aktiviteter, således at
  klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
  Stk. 2. Retningslinjer for samarbejdet med I/S Hedeland er beskrevet i en af begge parter underskrevet samarbejdsaftale.
  Stk. 3. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (herefter DGU).
 • 3. Optagelse af medlemmer og medlemsforhold
  Stk. 1. Såvel fuldtids medlemmer som flexmedlemmer kan optages. Kun fysiske personer kan optages som medlem.
  Stk. 2. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen via sekretariatet.
  Stk. 3. Bestyrelsen kan periodevis af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald føres en tids prioriteret venteliste efter følgende prioriterede retningslinjer:
  1. Nære slægtninge (ægtefælle/samlever og børn) til eksisterende medlemmer.
  2. Øvrige personer. Når der er optaget fire personer fra venteliste 1 "nære slægtninge", optages der to personer fra venteliste 2 "øvrige personer", hvorefter der igen optages fra venteliste 1 "nære slægtninge" osv.
  Stk. 4. Bestyrelsen kan dispensere fra nævnte retningslinjer i særlige tilfælde.
  Stk. 5. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.
  Stk. 6. Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:
 • 1. Voksen (36 år +)
 • 2. U-35 (31-35 år)
 • 3, U-30 (19-30 år)
 • 4. Hverdagsmedlem
 • 5. Junior (8-18 år)
 • 6. U-7 (5-7år)
 • 7. Flexmedlem med DGU-kort
 • 8. Early bird / twilight
 • 9. Maglehøj
 • 10. Associeret medlem - et æresmedlem eller en i klubben ansat medarbejder, der af bestyrelsen accepteres som aktivt, kontingentfrit medlem.

Stk. 7. Alle voksne, U-35, U-30, Hverdagsmedlemmer og Flexmedlemmer med DGU-kort, som ikke er i restance, har hver én stemme.
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter pris og retningslinjer for prøvemedlemmer.

 • 4. Kontingent
  Stk. 1. Årskontingent for medlemskab for det indeværende kalenderår fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
  Stk. 2. Kontingentbetalinger, som ikke er tilmeldt PBS, vil blive pålagt et, af bestyrelsen fastsat,ekspeditionsgebyr.
  Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter betalingsterminer for kontingentet.
  Stk. 4. Bestyrelsen kan opkræve et gebyr ved forsinket indbetaling, ligesom bestyrelsen kan overgive eventuelle restancer til inkasso. I tilfælde af restance/inkasso afholder medlemmet alle omkostninger.
  Stk. 5. Kontingentrestance medfører tab af retten til at benytte klubbens faciliteter.
  Stk. 6. kontingentrestancer udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben.
  Stk. 7. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.
 • 5. Udmeldelse og ændring af medlemskategori
  Stk. 1. Et medlem, der ønsker at udmelde sig af klubben, eller ønsker at overgå til Flexmedlem, Hverdagsmedlem, Early bird/ twilight-medlem eller Maglehøjmedlem, skal skriftligt meddele dette til sekretariatet senest den 30. november. Udmeldelse eller ændring af kategori gælder da fra den 1. januar det følgende år.
  Stk. 2. Ved udmeldelse sker ingen tilbagebetaling af tidligere indbetalt indskud.
 • 6. Ordinær generalforsamling
  Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
  Stk. 2. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter, eller i DGU's vedtægter, er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
  Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
  Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Indkaldelse skal indeholde dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamling.
  Stk. 5. Dagsorden for generalforsamling, indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres i Golfbox under klubbeskeder, senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Stk. 6. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen på klub@hedeland-golf.dk senest den 1. februar. For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele. Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning skal i indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 14 henholdsvis § 15.
  Stk. 7. Alle voksne, U-35, U-30 (19-30år), Hverdagsmedlemmer og Flexmedlemmer med DGU-kort, som ikke er i restance, har hver én stemme.
  Stk. 8. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
  Stk. 9. Såfremt 10 eller flere stemmeberettigede medlemmer forlanger det afholdes skriftlig afstemning.
  Stk. 10. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end tre stemmer, sin egen samt to fra fuldmagt.
  Stk. 11. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
  Stk. 12. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, senest 30 dage efter afholdelse og senest inden afholdelse af evt. ekstraordinær generalforsamling.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen foreslår det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes inden fire uger efter, at begæringen er modtaget.
  Stk. 2. Indkaldelse, afstemning og afholdelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling, jf. § 6 Stk. 3. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, senest 30 dage efter afholdelse.
 • 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling
  Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelse
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  9. Eventuelt.
 • 9. Valg af bestyrelse


Stk. 1. Klubbens bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en toårig periode, idet der i lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3. Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formanden af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 4. Såfremt bestyrelsen i en valgperiode på grund af vakance bliver færre end 7 medlemmer, indtræder suppleant, og sidder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode ud.
Stk. 5. Hvis der, efter at suppleanterne er indtrådt, sker frafald, så der er færre end 4
bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv op til 4 medlemmer.
Stk. 6 Ved frafald af suppleant kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem med status af suppleant.
Stk. 7. Der vælges 1 suppleant for 1 år.

Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret jf. § 6 stk. 7.
Stk. 9. Genvalg kan finde sted.

 • 10. Bestyrelsens kompetence og arbejdsform


Stk. 1. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning
beslutninger i alle sædvanlige og nødvendige anliggender i klubben.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en forretningschef til at varetage den daglige drift og ledelse.
Stk. 3. Væsentlige dispositioner kræver dog generalforsamlingens godkendelse. Som væsentlige dispositioner betragtes bl.a. optagelse af lån, køb af fast ejendom, leasing samt køb af maskiner mv., salg og pantsætning med over kr. 500.000,- pr. år. Beløbet på kr. 500.000,- indekseres med 5 % pr. år.
Stk. 4. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at omlægge klubbens eksisterende lån, så lånevilkår optimeres, forstået således at det ikke må blive dyrere for klubben.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dets medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Klubben tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 8. For de af bestyrelsen, på klubbens vegne, indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
Stk. 9. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Stk. 10. Bestyrelsens medlemmer er kontingent frie.

 • 11. Regnskab
  Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
  Stk. 2. Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen regnskabet til de valgte revisorer, der afgiver deres indstilling til bestyrelsen senest 3 uger efter regnskabets modtagelse.
 • 12. Udvalg
  Stk. 1. Bestyrelsen udpeger de nødvendige komiteer og udvalg og fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver de nødvendige retningslinjer for udvalgenes arbejde.
  Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere i alle udvalg.
  Stk. 3. Udvalgenes sammensætning skal forelægges bestyrelsen.
 • 13. Særlige bestemmelser i relation til DGU
  Stk. 1. Klubben respekterer DGU's regler og retningslinjer.
  Stk. 2. For golfspillet gælder de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" fastsatte regler.
  Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter lokale regler samt ordensregler mv., som den må finde fornødne. Lokale regler skal godkendes af DGU.
  Stk. 4. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens opretholdelse.
 • 14. Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.
  Stk. 2. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på
  generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset deres antal.
  Stk. 3. Indkaldelse og afholdelse sker efter de i § 6 fastsatte retningslinjer for afholdelse af generalforsamling.
  Stk. 4. Fuldmagter til at stemme på første generalforsamling skal, for så vidt de ikke er tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.
 • 15. Opløsning af klubben
  Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der afvikles efter retningslinjerne i § 14.
  Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue, efter at alle forpligtelser er betalt,
  DGU.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 2022.