Bestyrelse

VALG TIL BESTYRELSEN:

Hedeland Golfklub er en medlemsejet klub, stiftet den 27.maj 1980.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger Bestyrelse. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts.

Klubbens bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en toårig periode, idet der i lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges 1 suppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.

KVALIFIKATIONER:

  • Kompetence i ledelse, samarbejde, kommunikation, strategi, planlægning og økonomi
  • Interesseret i at medvirke aktivt til promovering af Hedeland Golfklub
  • I besiddelse af en god forståelse for golfsporten og de udfordringer denne står overfor

ANSVAR/OPGAVER: 

  • ansvarlig overfor beslutninger truffet på generalforsamlingen
  • i samarbejde med I/S Hedeland, at arbejde for drift af golfbanen i "Hedeland" og organisere de dermed hørende idrætslige og klubmæssige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold
  • bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i alle sædvanlige og nødvendige anliggender i klubben
  • bestyrelsen kan ansætte en forretningschef til at varetage daglig drift og ledelse
  • væsentlige dispositioner kræver generalforsamlingens godkendelse, bl.a. optagelse af lån, køb af fast ejendom, leasing samt køb af maskiner m.v. - salg af og pantsætning med over kr. 500.000,- (indekseres med 5% pr.år)
  • Bestyrelsen udpeger de nødvendige komiteer og udvalg og fastsætter udvalgenes/komiteernes opgaver og kompetence og giver de nødvendige retningslinier
  • Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest på alle ansatte og frivillige, der har kontakt med børn under 15 år

 

Der henvises iøvrigt til klubbens Vedtægter (PDF kan downloades nedenfor)