Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 11. september

Oprettet d. 10. august 2017

Til alle medlemmer af Hedeland Golfklub: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Tilbage i 2016 fik banearkitekt Caspar Grauballe en opgave om, at udfærdige en masterplan for Hedeland Golfklub.

I Caspars forslag indgik en totalrenovering / omlægning af bunkers, da disse er meget slidte – eroderede kanter – en stor variation af design - ligger strategisk umotiveret i forhold til hvor langt spillere slår i dag - specielt rundt om greens har mange bunkers ikke nogen strategisk værdi.

Ser vi i Golfspilleren i Centrum, er det ligeledes bunkers, der er udsat for stor kritik, i en ellers meget positiv opfattelse af banen. 

Af flere grunde fandt vi i bestyrelsen det attraktivt, hvis vi kunne gennemføre et bunkerprojekt på én gang, i stedet for over en flerårig periode. De samlede anlægsudgifter ville være mindre - vi ville med det samme opnå en ensartet kvalitet af bunkers til glæde for spillerne - og vedligehold af bunkers ville blive enklere og mindre ressourcekrævende. 


Vi gik derfor i dialog med Høje-Taastrup Kommune omkring et ønske om en kommunegaranti til optagelse af lån i KommuneKredit.

Vi har mødt særdeles stor forståelse i kommunen, og den 20. juni besluttede et enstemmigt byråd, at stille os en lånegaranti til bunkerprojektet, samt energibesparende foranstaltninger i klubhuset på i alt 3.000.000,- kr. 

Dette lån giver os en enestående mulighed for at fremtidssikre Hedeland Golfklub til glæde for både nuværende og kommende golfspillere. 

I henhold til klubbens vedtægter, jvf. §10 stk. 3, kræver en låneoptagelse af denne størrelse generalforsamlingens godkendelse, hvorfor der indkaldes til: 

 

Ekstraordinær generalforsamling i Hedeland Golfklub:

 

mandag d. 11. september kl. 19.00 i festsalen på Hedehusene Skole, Græshøjvej 4, 2640 Hedehusene

 

 Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Advokat Morten Winsløv.
  2. Gennemgang af projekter som lånet skal bruges til, herunder bunkerprojekt.
  3. Økonomisk konsekvens af låneoptagelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til, at lade Hedeland Golfklub optage et 20-årigt fastforrentet obligationslån i KommuneKredit på 3.000.000,- kr. til bedst mulige vilkår, til brug for gennemførelse af en renovering /omlægning af golfbanens bunkers, samt energibesparende foranstaltninger i klubhuset.
  5. Eventuelt

  Vi vil gerne opfordre så mange som muligt, at møde op til denne ekstraordinære generalforsamling, da det er af vital vigtighed for klubbens fremtid.

Vi vil gerne bede om en vejledende tilmelding i golfbox, så vi er i stand til at tilpasse de fysiske rammer til fremmødet, så der er stole til alle.

Tilmelding under ”klubturneringer” i golfbox på dato 11/9 med titlen: ”Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling - vejledende for stoleopsætning”. 

Er du forhindret kan du stemme med fuldmagt.

 Vel mødt! 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen